Norskkurs  hjemmefra? Norwegian course from home?

                   Lær å snakke, lese, skrive og forstå norsk. Alt dette fra hjemme PC-en! Learn to speak, read, write and understand Norwegian. All this from your home computer.

Øk dine sjanser i Norge : lær norsk! Increase your chances in Norway: learn Norwegian!

Lær norsk hjemmefra - en eller to kvelder i uka - 10 eller 20 ukers kurs.

Learn Norwegian from home- one or two evenings a week- 10/20 week courses.

Etter en kartlegging blir vi enige om hvilket kurs som er best egnet til dine behov. Du vil få tilsendt en lenke til ditt digitale klasserom hvor du vil møte lærer og dine medelever 10 minutter før kursstart.

After a survey, we agree on wich course i best suited to your needs. You will be sent a link to your digital classroom where you will meet the teacher and your fellow students 10 minutes before the course starts.

Nybegynnerkurset :  onsdager og torsdager fra kl. 18.00 til 20.15 (6t /uka -i 10 uker) Oppstart onsdag 26.01.2022

Beginner course: Wednesdays and Thursdays from 18:00 to 20:15 ( 6 hours a week)

Viderekomne: tirsdager fra kl.18.00 til 20.15 

(3t /uka - i 20 uker) Oppstart tirsdag 25.01.2022

Advanced course: Tuesdays from 18:00 to 20:15

Maks antall deltakere per kurs: 10

Maximum number of participants per course: 10

Pris : etter avtale med din arbeidsgiver - Price: By agreement with your employer.

Takket være støtte fra IMDI, kan jeg muligens tilby  plassene gratis til deltakere som ønsker og har rett til å delta i "klippekortordningen" - så vær rask til å melde deg på!

Thanks to support from IMDI  I might be able to offer  the seats free of charge to participants who want and have the rights to to particiapate in the "clip card scheme"- so be quick to sign up!

Lyst å lære norsk, men det passer dårlig med jobb? 

Hvorfor ikke prøve et 10-20 ukers kurs digitalt hjemmefra? 

Want to  learn Norwegian, but it does not fit well with work? Why not try a 10-20 week course digitally from home?

Læreren 

kompetanse og godkjenning

Jeg har jobbet som lærer i Norge i 31 år, i 18 år som lærer for voksne innvandrere i en kommunal voksenopplæring.

Grunnutdanning: lærerutdanning og bachelor i nordiske språk.

Videreutdanninger: Prisme- norsk som andrespråk (UIB), Fransk (NTNU) og karriereveiledning (HINN)

Godkjenninger: sensor for skriftlige norskprøver for Kompetanse Norge (årlig godkjent siden 2012)

                          privat tilbyder av digitale kveldskurs norskopplæring (godkjent til 2023)


Digital-lærer: Gjennomført 1 kurs våren 2021 ( viderekomne) og 2 kurs høsten ( nybegynner og viderekomne)

                          


Vi lærer deg norsk muntlig og skriftlig til ulike nivåer. 

We teach you Norwegian orally and in writing to different levels.

Kursene vil ha hovedfokus på skrevne og uskrevne regler i arbeidslivet og vil øke ditt ordforråd som vil gjøre deg i stand til å delta mer aktivt som foreldre, arbeidstaker og samfunnsmedlem i Norge.

The courses will have the main focus on written and unwritten rules in working life and will increase your vocabulary wich will enable you to participate more actively as a parent, employee and community member i Norway.

Vil du vite mer? Ta kontakt ! 

Do you want to know more?  Contact!

Ring: (+47) 41239480

Skriv til: miekepunie@gmail.com

Write to: miekepunie@gmail.com